Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Finansowanie

Rozwój Sektora Odnawialnych Źródeł Energii jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami, 20% energii wytwarzanej w UE powinno pochodzić z odnawialnych źródeł energii. 

Wsparcie w dostosowaniu się do wymogów narzuconych przez Unię w obszarze ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przynieść maja powstałe w tym celu finansowe programy pomocowe. Aby dopasować się do różnych potrzeb inwestorów zostało stworzonych wiele programów opartych na środkach Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Programy wsparcia finansowego NFOŚiGW

Program Prosument

Prosument – linia dofinansowania realizowana przed  NFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Cel programu
Celem programu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Rodzaje przedsięwzięć:

 • Źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • Systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Wymagana: urządzenia powinny być nowe i posiadać gwarancje producenta głównych elementów instalacji na co najmniej 5 lat, rękojmia wykonawcy na co najmniej 3 lata, projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

Terminy i sposób składania wniosków

Program będzie wdrażany na przełomie I/II kwartału 2014.
Tryb ciągły. Wnioski składane są w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW lub za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego.

Beneficjenci
Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym,  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Forma i warunki dofinansowania 
Dotacja na poziomie do 40% inwestycji i niskooprocentowany ( 1%) kredyt na pozostałą część kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie wynosi:

W przypadku osób fizycznych:

a) jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej -100 000 zł,
b) kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej -150 000 zł,

W przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych:

a) jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej -300 000 zł,
b) kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej - 450 000 zł,

Jednostki Samorządu terytorialnego - 500 000 zł

Okres spłaty to 15 lat, karencja do 6 miesięcy a czas realizacji przedsięwzięcia to 18 m-cy

NFOŚ chce przeznaczyć w ramach tego programu 600 mln zł na dofinansowanie mikroinstalacji OZE. W 2014 r. mają ruszyć równolegle dwa programy pilotażowe - dla osób fizycznych i wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych oraz dla samorządów. Dostępne w nich kwoty to odpowiednio ok. 150 i ok. 100 mln zł.

Program Bocian

BOCIAN linia dofinansowania realizowana przed  NFOŚiGW z przeznaczeniem na wspieranie rozproszonych i odnawialnych źródeł energii.

Cel programu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Rodzaje przedsięwzięć:

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach:

 • Elektrownie wiatrowe o mocy do 3 MW
 • Systemy fotowoltaiczne o mocy do 1 MW
 • Energia wód geotermalnych o mocy do 20 MWt
 • Biogazownie o mocy do 2 MW
 • Wysokosprawna kogeneracja na biomasę o mocy do 5 MW

Terminy i sposób składania wniosków

Ogłoszenie dokumentacji konkursowej - luty/marzec 2014 r.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Formy dofinansowania
Pożyczka:

 • kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł;
 • oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%.
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • pożyczka nie podlega umorzeniu.

Program Poprawa efektywności energetycznej

Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Cel programu:

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Rodzaje przedsięwzięć:

inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki,

w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie

kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro oraz inne...

Terminy i sposób składania wniosków

Program będzie wdrażany na przełomie I/II kwartału 2014.

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.

Beneficjenci:
Zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane dalej MŚP), tj. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln euro oraz spełniające pozostałe warunki określone w definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r

Formy dofinansowania:

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów do 60 mln zł.

Programy operacyjne perspektywy finansowej 2014-2020

Zgodnie z decyzjami podjętymi w 2013 r., Polska uzyskała 82,3 mld EUR na realizację

polityki spójności oraz ok. 32,1 mld EUR na realizację wspólnej polityki rolnej (płatności

bezpośrednie oraz środki na rozwój obszarów wiejskich).

 

Wdrażanie Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 opierać się będzie na dokumentach

przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

- Umowa Partnerstwa;

- Programy operacyjne (krajowe i regionalne);

- Kontrakt Terytorialny(instrument polityk europejskich i krajowych).

 

Umowa Partnerstwa określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech

polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa

w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe

programy operacyjne i regionalne programy operacyjne.

 

Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa 8 stycznia 2014 r. Podczas tego

posiedzenia, rząd zatwierdził również projekty krajowych programów operacyjnych. Decyzje

te umożliwiają rozpoczęcie formalnych negocjacji dokumentów z Komisją Europejską,

a tym samym zakończenie procesu programowania.

 

W latach 2014-2020 w Polsce realizowanych będzie 6 krajowych programów

operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16

programów regionalnych.

 

Krajowe Programy Operacyjne

1. Krajowy Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014- 2020:

Głównym celem PO IR jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki

(przede wszystkim przedsiębiorstw). Na realizację programu przeznaczono 8.6 mld

EUR z Funduszy Europejskich, a więc  ok. 35,9 mld zł.

 

2. Krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Głównymi beneficjentami nowego programu będą podmioty publiczne, w tym jednostki

samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy. Jego budżet to

27,5 mld EUR z Funduszy Europejskich, czyli ok. 114,9 mld zł.

 

3. Krajowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020:

Program ma na celu wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno-gospodarczego rozwoju

kraju i pełnego wykorzystania potencjału technologii cyfrowych.

Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,

administracja publiczna, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, państwowe

organizacje kultury, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

W szczególności wsparcie przewidziane dla przedsiębiorstw dotyczyć będzie rozwoju usług

świadczonych drogą elektroniczną oraz tworzenia nowych modelów działania podmiotów

gospodarczych. Alokacja PO PC wynosi 2,2 mld EUR, tj. ok. 9,4 mld zł.

 

4. Krajowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Alokacja przewidziana na PO WER to ok. 4,4 mld EUR, tj. ok. 18,4 mld zł.

 

5. Krajowy Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020:

Wielkość alokacji przewidzianej na cały PO PW to ok. 2,1 mld EUR, tj.  ok. 8,8 mld zł.

 

6. Krajowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wielkość alokacji dla Polski na wspólną politykę rolną to ok. ok. 32 mld EUR10, z czego 10,9 mld EUR to środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, a ok. 21,1 mld EUR na płatności bezpośrednie.

 

Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne realizować będą wszystkie cele tematyczne, z wyłączeniem działań w ramach celu 11 – pomoc techniczna.

 

W zakresie wsparcia przedsiębiorców i przedsiębiorstw, na poziomie regionalnym

realizowanych będzie szereg zadań, m.in.:

 

w obszarze gospodarki niskoemisyjnej przewidziane jest wsparcie w zakresie

termomodernizacji budynków, budowy instalacji OZE (o niewielkiej mocy), a także

zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw z sektora MSP.

 

Cała alokacja przewidziana na 16 regionalnych programów operacyjnych wynosi ok. 31,2

mld EUR9, tj. ok. 130,5 mld zł.

 

*NFOSiGW