Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

FAQ

1. Czy energia wiatrowa sprawdzi się w moim przypadku?

Dla osób, które mieszkają na obszarze występowania dość stałych, silnych wiatrów i dysponują niezabudowanym obszarem o powierzchni ok. 1000 m2 lub obiektem (wieża, dach), który umożliwia instalacje,  mała elektrownia wiatrowa może stanowić oszczędne źródło energii elektrycznej.

Osobiste odczucia związane z wietrznością danego terenu często nie są wiarygodne — lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie obiektywnej oceny. Najdokładniejsze informacje można uzyskać poprzez zainstalowanie wiatromierza (urządzenia mierzącego prędkość wiatru) na danym obszarze i gromadzenie pomiarów przez co najmniej rok.

Liczba małych elektrowni wiatrowych przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, przedsiębiorstw i rolników zwiększa się lawinowo, a ponadto tego rodzaju systemy bardzo szybko ewoluują.

Chociaż koszt turbiny wiatrowej jest stosunkowo duży, to w przyszłości nie będzie konieczne dokupienie dodatkowych elementów elektrycznych. Dzięki temu — płacąc z góry za energię wiatrową — można uniknąć nieprzewidzianych kosztów, które w przyszłości mogą okazać się nieuniknione w przypadku korzystania z innych paliw.

2. Jak działa turbina wiatrowa?

Turbina wiatrowa przechwytuje energię kinetyczną wiatru, który wprowadza wirnik w ruch obrotowy, i za pomocą generatora umieszczonego w części turbiny zwanej gondolą przekształca ją w energię elektryczną. Jednak turbina to tylko jeden z elementów całego systemu. Dzięki wieży wirnik znajduje się wysoko nad ziemią, gdzie siła wiatru jest większa. Im większa odległość od ziemi, tym wiatry są silniejsze i bardziej jednostajne, w związku z czym im wyższa wieża, tym większa wydajność turbin. Oprócz tego zasoby wiatrowe są ograniczane przez występowanie drzew i budynków. Zgodnie z zasadami praktycznymi dla turbin o poziomej osi obrotu punkt, w którym łopata wirnika turbiny znajduje się w najniższym położeniu, powinien być położony co najmniej 5 metrów nad górną granicą drzew i budynków znajdujących się w odległości do 30 metrów od wieży. Dla elektrowni o pionowej osi obrotu, które dobrze sprawdzają się w warunkach nierównomiernych podmuchów wiatru można zastosować znacznie mniejsze odległości od obiektów.

W przypadku elektrowni wiatrowych, które do gromadzenia energii wykorzystują akumulatory, stosuje się sterownik zarządzający ilością energii elektrycznej, która trafia do akumulatorów. Inwerter przekształca prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC).

3. Jaka jest różnica między systemem podłączonym do sieci energetycznej a systemem samodzielnym?

Do niedawna większość małych elektrowni wiatrowych w amerykańskim stanie Colorado była instalowana przez osoby, które nie miały połączenia z siecią energetyczną, tj. mieszkały daleko od przedsiębiorstwa energetycznego dostarczającego energię elektryczną. Osoby te wytwarzały energię elektryczną na własną rękę, korzystając z turbiny wiatrowej i ewentualnie systemów fotowoltaicznych, i przechowywały energię w akumulatorach zapasowych. Jednak sytuacja się zmienia.

Na mocy przyjętego prawa wprowadzono wymóg, zgodnie z którym każde przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwienia użytkownikom prywatnym i użytkownikom komercyjnym o określonej wielkości podłączenia się do sieci energetycznej. Sieć energetyczna pełni taką samą funkcję, jak system baterii akumulatorowych. Nadwyżka wytwarzanej energii, przekraczająca dzienne zużycie, trafia ponownie do konsumenta po cenie detalicznej. Nadwyżka ta jest rozliczana jako energia zużywana w okresach bezwietrznych, kiedy elektrownia wiatrowa nie wytwarza energii elektrycznej. Pod koniec okresu rozliczeniowego przedsiębiorstwo energetyczne skupuje wszelkie nadwyżki energii, zazwyczaj po niskich stawkach (80% ceny energii netto).

Ta zasada „opomiarowania netto” może wpłynąć na znaczący wzrost zainteresowania małymi elektrowniami wiatrowymi, które można podłączyć do sieci energetycznej. Z uwagi na to, że turbiny tego rodzaju są podłączane bezpośrednio do systemu energetycznego, nie będą one działać w przypadku zaniku zasilania, chyba że obecny będzie system zasilania rezerwowego z akumulatorów.

4. Jakiej wielkości system jest mi potrzebny?

Moc lub wielkość większości małych turbin wiatrowych określa się na podstawie maksymalnej ilości energii elektrycznej, którą są one w stanie wytworzyć, np. 1,8 kW lub 5 kW. Jednak dla większości konsumentów wartości te nie są zbyt przydatne. Moc znamionowa to największa ilość wytwarzanej energii elektrycznej przy określonej (i zazwyczaj dużej) prędkości wiatru, a poszczególni producenci wykorzystują różne prędkości wiatru do określania mocy znamionowej.

Bardziej przydatne jest określenie tego, jaka ilość potrzebnej energii może być wytwarzana przez turbinę wiatrową. Od każdego przedstawiciela szanowanego producenta małych turbin wiatrowych można uzyskać wykres krzywej mocy, pokazujący ilość energii elektrycznej wytwarzaną przez daną turbiną przy określonej prędkości wiatru. Na tej podstawie można określić, ile energii elektrycznej (w kWh) dana turbina będzie wytwarzać każdego miesiąca lub roku przy zakładanej średniej prędkości wiatru lub prędkości zmierzonej na danym obszarze. Wartość tę należy porównać z rocznym zużyciem energii. Aby poznać wartość rocznego zużycia energii, należy przeanalizować miesięczne rachunki i na ich podstawie określić roczną łączną liczbę kilowatogodzin zużytej energii elektrycznej.

Po określeniu wartości rocznego zużycia energii można zdecydować, jaka ilość energii ma być wytwarzana przez turbinę, biorąc pod uwagę dostępny budżet i inne aspekty. Na przykład, jeśli energia elektryczna wytwarzana przez turbinę ma zaspokajać prawie całe zapotrzebowanie na energię, a roczne zużycie wynosi 10 000 kilowatogodzin, należy wybrać taką turbinę, która w ciągu roku przy średniej prędkości wiatru występującej na danym obszarze będzie wytwarzać właśnie taką ilość energii elektrycznej.

5. Ile to będzie kosztować?

Cena przydomowych turbin wiatrowych zależy m.in. od tego, ile mocy są one w stanie wytworzyć. W przybliżeniu wynosi ona od ........ do ........... za kilowat mocy znamionowej. Cena systemu, który byłby w stanie pokryć znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną średniego gospodarstwa domowego (10 000 kWh/rok), wynosi  mniej więcej ......

6. Ile miejsca potrzebuję na zainstalowanie turbiny?

Najlepiej, gdyby wolnostojące turbiny były umiejscowione jak najdalej od budynków i drzew, które mogą utrudniać przepływ wiatru i powodować zawirowania. Ogólnie turbina wiatrowa powinna znajdować się powyżej pobliskich obiektów zlokalizowanych w odległości od 10 do 20 m od wieży.

Zasadniczo nie zaleca się stosowania turbin montowanych na dachach. W tym przypadku najlepiej sprawdzą sie turbiny z wirnikiem o pionowej osi obrotu. Ogólna zasada brzmi: im mniej zakłóceń wiatru i im mniej zmienny wiatr, tym bardziej wydajny proces wykorzystania energii wiatrowej.

7. Przez jaki czas turbiny wiatrowe wytwarzają energię elektryczną?

Nowoczesne turbiny wiatrowe wytwarzają energię elektryczną przez 70—85% czasu, ale ilość wytworzonej energii jest zależna od prędkości wiatru. Mała turbina wiatrowa jest w stanie w ciągu roku wytworzyć ok. 20—30% energii, którą wytworzyłaby przy stałym silnym wietrze. Wartość ta jest określana mianem współczynnika obciążenia (lub współczynnika wykorzystania mocy brutto). Sama turbina standardowo ma 97-procentową niezawodność mechaniczną i wytwarza energię elektryczną z wydajnością 95% (stosunek wydajności mechanicznej do wydajności elektrycznej), w związku z czym zmniejszona wydajność jest przede wszystkim wynikiem braku wiatru. 

8. Jak obliczyć czas zwrotu nakładów inwestycyjnych?

Przed zainstalowaniem systemu należy obliczyć koszt zużywanej energii elektrycznej. Jeśli planowany system będzie w całości pokrywał zapotrzebowanie na energię elektryczną, można podzielić koszt systemu przez roczny koszt energii elektrycznej. Wynikiem będzie liczba lat, po której system się zwróci. Jeśli planowany system będzie pokrywał zapotrzebowanie na energię elektryczną tylko w części, należy odpowiednio dostosować obliczenia.

9. Jakie prace konserwacyjne są konieczne?

W przypadku małych turbin wiatrowych niezbędne prace konserwacyjne są ograniczone do minimum. Czas eksploatacji turbin dostępnych w naszej ofercie przewidziano na 20 lat. Łożyska nie wymagają konserwacji, w związku czym nie ma konieczności ich corocznego smarowania. Jednak zaleca się przeprowadzenie kontroli systemu raz w roku — może ją wykonać użytkownik lub przedstawiciel producenta.

10. W jaki sposób inwestycja wpłynie to na wartość mojego domu/gospodarstwa?

Zakup małej turbiny wiatrowej, podobnie jak inne inwestycje kapitałowe, powinien zwiększyć wartość nieruchomości. Poinformowanie potencjalnego nabywcy nieruchomości o tym, że rachunki za energię elektryczną są minimalne, może sprawić, że wartość zainstalowanej turbiny stanie się atrakcyjnym czynnikiem motywującym do zakupu.

11. Jaki ma to wpływ na środowisko naturalne?

Małe turbiny wiatrowe nie powodują zanieczyszczeń i do tego, by funkcjonować, nie potrzebują wody. Oprócz tego przyczyniają się do ograniczenia substancji zanieczyszczających, które przedsiębiorstwo energetyczne wyemitowałoby, jeśli jedynym źródłem energii elektrycznej byłaby np. elektrownia opalana węglem. Zdaniem Amerykańskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej mała przydomowa turbina wiatrowa przez cały okres eksploatacji pozwala uniknąć emisji 1,2 tony czynników zanieczyszczenia powietrza i 200 ton gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla i innych gazów powodujących globalne ocieplenie). Chociaż wiele osób niepokoi to, jaki wpływ turbiny wiatrowe mogą mieć na faunę, a zwłaszcza na ptaki, wyniki badań pokazują, że zderzenia ptaków z małymi, nieoświetlonymi turbinami zdarzają się dość rzadko. O wiele większy negatywny wpływ mają okna w budynkach i wolno żyjące koty.

Większość nowoczesnych przydomowych turbin wiatrowych jest dość cicha — głośność ich pracy jest porównywalna z poziomami hałasu w środowisku przy przeciętnych warunkach wiatrowych.

12. Wykorzystanie jakich innych odnawialnych źródeł energii mogę rozważyć?

Zgodnie z zaleceniami ekspertów przed rozpoczęciem rozważań dotyczących wykorzystania jakiegokolwiek odnawialnego źródła energii w domu lub gospodarstwie należy podjąć wszelkie niezbędne działania, służące zmniejszeniu zużycia energii poprzez jej oszczędzanie i wydajne wykorzystanie. Kolejny krok związany z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii jest zależny od lokalizacji i dostępnego budżetu.

Na większości obszarów miejskich bardziej rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów hybrydowych tz. łączących instalacje fotowoltaiczne z małymi turbinami wiatrowymi,  ewentualnie obejmujące jeszcze agregat diesla. Rozwiązanie to sprawdza się u osób, które pragną całkowicie uniezależnić się od dostaw energii od przedsiębiorstwa energetycznego.